Facebook

Verkoop Motoren

Verkoop van nieuwe AC en/of DC- motoren is ook een van onze specialisaties.Standaard hebben wij tot 15 kW AC-motoren van het merk EMK op voorraad. Aangezien wij OEM onafhankelijk zijn, hebben wij een breed scala van merken tot uw beschikking.
Grotere vermogens kunnen op korte termijn geleverd worden. 

Verder verkopen wij o.a.:

 • AC-motoren zijn tot 1000KW uit  externe voorraad leverbaar
 • DC-motoren zijn tot 1650KW uit externe voorraad leverbaar
 • EX- Motoren
 • Motor reductoren
 • Motor ventilatoren
 • Hoogspanning motoren

Enkele van onze veel geleverde merken zijn:
EMK, ABB, Siemens, Rotor, Bauer, VEM, SEW, TECO, SICME,TT Electric, Marathon, Menzel, Regal.Andere merken zijn ook leverbaar neem hiervoor gerust contact met ons op.

 
verkoop0011
verkoop0011
verkoop00110
verkoop0012
verkoop0012
verkoop0013
verkoop0014
verkoop0015
verkoop0016
verkoop0017
verkoop0018
verkoop0019

Verkoop van nieuwe AC en/of DC- motoren is ook een van onze specialisaties.

Standaard hebben wij tot 15 kW AC-motoren van het merk EMK op voorraad. Aangezien wij OEM onafhankelijk zijn, hebben wij een breed scala van merken tot uw beschikking.
Grotere vermogens kunnen op korte termijn geleverd worden.

Verder verkopen wij o.a.:

 • AC-motoren zijn tot 1000KW uit externe voorraad leverbaar
 • DC-motoren zijn tot 1650KW uit externe voorraad leverbaar
 • EX- Motoren
 • Motor reductoren
 • Motor ventilatoren
 • Hoogspanning motoren

Enkele van onze veel geleverde merken zijn:
EMK, ABB, Siemens, Rotor, Bauer, VEM, SEW, TECO, SICME,TT Electric, Marathon, Menzel, Regal.

Andere merken zijn ook leverbaar neem hiervoor gerust contact met ons op.

verkoop0011
verkoop0011
verkoop00110
verkoop0012
verkoop0012
verkoop0013
verkoop0014
verkoop0015
verkoop0016
verkoop0017
verkoop0018
verkoop0019

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Elektrotechnische Bedrijven

Download PDF-bestand

 

I ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities
2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘zaken’: de motoren, machines, apparaten, panelen, materialen en produkten, welke door de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst dienen te worden afgeleverd. Onder
‘het werk’ wordt verstaan alle werkzaamheden (zoals monteren, wikkelen, reviseren, balanceren, repareren, onderhoud, bewerken), welke door de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst dienen te worden uitgevoerd, alsmede alle af te leveren ‘zaken’.


II AANBOD

3 Het aanbod is vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van het werk onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren van de opdrachtnemer.
4 De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen, en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen
en prijslijsten hebben het karakter van een zo juist mogelijke aanduiding.
5 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven zijn (intellectuele) eigendom. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbaar aanbod te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
6 Indien het aanbod niet wordt aanvaard, dienen alle in het vorige artikel genoemde bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
7 De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen. Onderzoekskosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.


III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

8 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, op het moment dat de opdrachtnemer, na ontvangst van een opdracht:
- hetzij schriftelijk bevestigt de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de opdrachtgever gestelde termijn,
- hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
9 Indien de opdrachtnemer bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdrachtgever vóór het verlopen van
deze termijn schriftelijk verklaard heeft het aanbod aan te nemen.
10 De opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.


IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van de opdrachtnemer
11 De opdrachtnemer is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal één miljoen gulden per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
12 De opdrachtnemer overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
13 De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften komen voor rekening van de opdrachtgever.
14 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen kan de overeenkomst bepalingen en voorwaarden inhouden met betrekking tot het geven van voorlichting door de opdrachtnemer aan het personeel van de opdrachtgever, dat belast is met het in werking stellen en het bedrijfsvaardig houden van het werk.

Verplichtingen van de opdrachtgever
15 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werkuren van de opdrachtnemer en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
16 De opdrachtgever is verplicht alle zaken die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld. Komt de opdrachtgever deze verplichting niet na, dan kan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.
17 Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op zaken van de opdrachtgever die bij de opdrachtnemer ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven.
18 De opdrachtgever is verplicht gereedschappen, hulpstoffen en bedrijfsmaterialen, water en energie in overeenstemming met de overeenkomst ter plaatse, tijdig en kosteloos ter beschikking te stellen.
19 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen.
20 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor de uitvoering van het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk.
21 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn aangevoerd op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd indien dit hem kan worden toegerekend. Verlies en/of beschadiging van genoemde zaken gedurende de tijd dat deze buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven is voor risico van de opdrachtgever.
22 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
23 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
24 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven of ter beschikking gestelde hulppersonen.
25 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten. Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet
26 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

Meerwerk
27 Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever tijdens
de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden resp. werkzaamheden wordt geleverd en/of aangebracht resp. wordt gepresteerd.
28 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan geschiedt betaling daarvan ineens na de voltooiing van het meerwerk, uiterlijk binnen veertien dagen nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
29 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet.
Controle en beproeving
Controle
30 Indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever bevoegd, zowel tijdens het uitvoeren van het werk als na de voltooiing daarvan, de hoedanigheid van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en verifiëren. Deze controles en verificaties worden tijdens de normale werkuren uitgevoerd, nadat met de opdrachtnemer tevoren dag en uur overeengekomen zijn.
31 Indien de opdrachtgever op grond van deze controles en verificaties van oordeel is, dat bepaalde materialen of onderdelen gebreken hebben of niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, moet hij zijn bedenkingen gemotiveerd en schriftelijk opgeven.
Beproeving
32 Tenzij anders is overeengekomen worden beproevingen (andere dan overnamebeproevingen), waarin de overeenkomst voorziet, tijdens de normale werkuren uitgevoerd. Indien de technische vereisten voor de beproevingen in de overeenkomst niet nader omschreven zijn, worden de beproevingen uitgevoerd overeenkomstig het gebruik in de elektrotechnische branche.
33 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte om de opdrachtgever gelegenheid te geven de beproevingen bij te wonen. Indien de opdrachtgever hiervan afziet, stelt de opdrachtnemer hem in kennis van het beproevingsresultaat, waarvan de opdrachtgever de juistheid niet zal kunnen betwisten.
34 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle kosten, verband houdende met de in de werkplaats van de opdrachtnemer uitgevoerde beproevingen, met uitzondering van de persoonlijke uitgaven van de opdrachtgever, ten laste van de opdrachtnemer.

Overnamebeproeving
35 Indien overeengekomen, worden overnamebeproevingen gehouden. In dat geval stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van het tijdstip waarop het werk voor beproeving gereed is. De beproevingen worden gehouden in aanwezigheid van beide partijen en uitgevoerd overeenkomstig de technische vereisten, omschreven in de overeenkomst, of bij gebreke daarvan overeenkomstig het algemeen gebruik in de elektrotechnische branche.
36 Blijkt het werk bij de beproeving gebreken te vertonen of niet in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, dan dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk voor eigen rekening deze gebreken te herstellen of ervoor te zorgen, dat het werk aan de eisen van de overeenkomst voldoet. Daarna wordt de beproeving, indien de opdrachtgever dit verlangt, herhaald en wel op kosten van de opdrachtnemer.
37 Behoudens het bepaalde in het vorige artikel stelt de opdrachtgever kosteloos energie, water, brandstof en al het overige materiaal ter beschikking, dat voor de laatste voorbereidende werkzaamheden en voor de overnamebeproevingen nodig is. Voor genoemde handelingen dient hij eveneens kosteloos alle noodzakelijke apparatuur op te stellen.

 
Overname van het werk
38 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in
acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.
39 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
40 De levertijd zal worden aangepast in gevallen als bedoeld in de artikelen 19 en 47.
41 Zodra het werk op de overeengekomen wijze is voltooid en alle overnamebeproevingen met goed gevolg zijn beëindigd, wordt de opdrachtgever geacht het werk te hebben overgenomen en vangt de garantieperiode aan.
42 Indien de opdrachtgever zich tegen het houden van overnamebeproevingen verzet, wordt het werk geacht overgenomen te zijn en vangt de garantieperiode aan na een schriftelijke kennisgeving dienaangaande van de opdrachtnemer.
43 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantieperiode en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de overname niet in de weg staan.
44 Overname ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. Als gevolg van de overname gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

Leveringscondities
45 Het ogenblik waarop het risico van de af te leveren zaken overgaat wordt bepaald overeenkomstig de op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht zijnde Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel. Indien de overeenkomst over de gekozen leveringscondities geen aanwijzingen bevat, worden de zaken geacht te zijn verkocht ‘af fabriek’.
46 In geval van verkoop ‘af fabriek’:
- dient de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf tijdig kennis te geven waar en wanneer de zaken hem ter beschikking worden gesteld;
- is de opdrachtgever verplicht de zaken in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld;
- draagt de opdrachtgever alle risico’s van verlies van of schade aan de zaken vanaf de tijd dat deze hem ter beschikking zijn gesteld;
- sluit de opdrachtgever voor eigen rekening en risico een overeenkomst voor het vervoer van de zaken;
- dient de opdrachtgever de kosten te betalen van een inspectie vóór inlading;
- draagt de opdrachtgever de kosten van verpakking, tenzij anders is overeengekomen.

Overmacht
47 In geval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de nakoming
van zijn verbintenis voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Alle tot dan toe door de opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
48 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Ontbinding
49 Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever:
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de opdrachtnemer voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
50 Alle vorderingen die de opdrachtnemer in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.


V BETALING

Prijzen
51 Indien de overeenkomst daaromtrent geen aanwijzingen bevat, zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW, ‘af fabriek’, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 en 46. Kostenverhogingen die het gevolg zijn van wijzigingen van lonen en prijzen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Verpakking
52 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen vermeld in prijslijsten, catalogi, het aanbod en de overeenkomst exclusief verpakking of bescherming.

Betaling
53 Betaling geschiedt op het tijdstip en de wijze als door partijen overeengekomen, zonder recht op korting of verrekening.
54 Indien daaromtrent tussen partijen niets is overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum.

Verzuim opdrachtgever
55 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
56 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
57 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan de opdrachtnemer over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
58 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering van opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Weigering inontvangstneming
59 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de inontvangstneming van de zaken als bedoeld in artikel 17, kan de opdrachtnemer de zaken op een geschikte wijze verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst verhalen, mits hij de opdrachtgever heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen de zaken in ontvangst te nemen.
60 De opdrachtnemer die tot verkoop wil overgaan is verplicht, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is,
ten minste drie dagen tevoren de voorgenomen verkoop met vermelding van de plaats en de tijd mede te delen aan de opdrachtgever.
61 De opdrachtnemer houdt, na voldoening van de kosten van de verkoop, van de netto-opbrengst af het aan hem ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedrag.
62 De opdrachtnemer is bevoegd de door hem aan de opdrachtgever uit te keren bedragen te voldoen door verrekening ook indien deze uitkering plaats vindt gedurende het faillissement of de surséance van de opdrachtgever.

Zekerheid
63 Na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen, dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.

Eigendomsvoorbehoud
64 De opdrachtnemer blijft de eigenaar van alle af te leveren zaken zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

VI GARANTIE

65 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtnemer alleen gehouden tot nakoming van zijn garantieverplichting binnen Nederland.
66 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om te zijner keuze hetzij gebreken, die ten tijde van de overname reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden daarna aan de dag treden, te herstellen hetzij het werk te vervangen.
67 De verplichting van artikel 66 strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de overname redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, ontstaan na de overname. In het bijzonder strekt zij zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, noch tot veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 22 t/m 24.
68 Voor bepaalde uitdrukkelijk opgesomde onderdelen van het werk en in geval van intensiever gebruik, kan de overeenkomst eventueel afwijkende garantieperioden inhouden.
69 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 66 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer:
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de afgeleverde zaken of gebrekkige uitvoering van de verrichte werkzaamheden, dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk van de opdrachtnemer afkomstig is - het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de opdrachtnemer;
- alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
70 Na ontvangst van evenbedoelde kennisgeving zal de opdrachtnemer de gebreken binnen een redelijke termijn herstellen en wel, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, voor eigen rekening. Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat de reparatie op de plaats van de opstelling wordt uitgevoerd, zal de opdrachtgever ieder onderdeel dat een gebrek vertoont, vallende onder deze garantiebepalingen, ter reparatie of vervanging aan de opdrachtnemer opzenden. In dat geval wordt de opdrachtnemer geacht ten aanzien van het bedoelde gebrekkige onderdeel aan zijn garantieverplichting te hebben voldaan, wanneer de opdrachtnemer het behoorlijk gerepareerde onderdeel of een
onderdeel ter vervanging, ter beschikking heeft gesteld.
71 Tenzij anders is overeengekomen, is voor rekening en risico van de opdrachtgever het vervoer van de gebrekkige onderdelen alsmede van de gerepareerde onderdelen of van de onderdelen gezonden ter vervanging tussen de plaats van opstelling en de werkplaats van de opdrachtnemer, indien de overeenkomst gesloten is ‘af fabriek’.
72 De ingevolge de garantieverplichting door de opdrachtnemer vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
73 Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de
kosten van herstel van de gebreken of van vervanging in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel of vervanging, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
74 In afwijking van artikel 66 is de opdrachtnemer bevoegd om in de daarvoor in aanmerking komende gevallen het- zij de fabrieksgarantie die op de afgeleverde zaken rust na te komen hetzij de ondeugdelijke zaken terug te nemen onder teruggave van de koopprijs. Het bepaalde in artikel 71 is van overeenkomstige toepassing.
75 Onverminderd het bepaalde in artikel 70 en tenzij anders is overeengekomen zijn de kosten in verband met het nakomen van de garantieverplichting voor rekening van de opdrachtnemer, tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen (koop)prijs van het werk.


VII AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

Vóór de overname
76 De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening verlies van of schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is overgenomen, tenzij dit verlies of deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat dit verlies of deze schade voor zijn rekening komt.
77 De opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade aan andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de opdrachtnemer of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
78 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtnemer werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge de artikelen 65 t/m 75.

Na de overname
79 Na de overname is de opdrachtnemer niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 65 t/m 75 omschreven garantieverplichting.
80 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 66 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Omvang van de schadevergoeding
81 Indien de opdrachtnemer ingevolge de artikelen 77 en
80 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
82 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
83 De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
84 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de overname geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de overname resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
85 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één
jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.


VIII SLOTBEPALING

86 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
87 Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -Handel.
88 In afwijking van het voorgaande artikel is de opdrachtnemer bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

 

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag d.d. 18 februari 1993, onder nummer 67/1993

 UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Disclaimer en privacyverklaring

Download PDF-bestand


Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. EZN bv respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.eznbv.nl . We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.


Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

EZN bv verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. EZN bv verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.


Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

 • Om goederen en diensten bij u te leveren;
 • Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
 • Het afhandelen van uw betaling;

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. EZN bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. EZN bv treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e- mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Youtube

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Vermeld in de e-mail of ander medium duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. EZN bv kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Naam van uw bedrijf raadt de bezoeker aan om de privacy verklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van EZN bv. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. EZN bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.

Nieuws

Nieuwsberichten:

Onze diensten

EZN is uw one-stop-shop voor reparaties en revisies aan elektromotoren (gelijkstroom en wisselstroom), generatoren en pompen. Dit wil zeggen dat we alle diensten met betrekking tot controle/inspectie, revisie en reparatie in eigen huis uitvoeren:

Daarnaast heeft EZN een eigen buitendienst, die bij u op locatie uw machines monteert, demonteert, controleert, inspecteert en storingen oplost.

 

EZN is uw one-stop-shop voor reparaties en revisies aan elektromotoren (gelijkstroom en wisselstroom), generatoren en pompen. Dit wil zeggen dat we alle diensten met betrekking tot controle/inspectie, revisie en reparatie in eigen huis uitvoeren:

Daarnaast heeft EZN een eigen buitendienst, die bij u op locatie uw machines monteert, demonteert, controleert, inspecteert en storingen oplost.

 

 

EZN partner van Vogelsang Group

Sinds 1 augustus 2014 maakt EZN BV deel uit van Vogelsang Service Group. De geschiedenis van deze moederorganisatie gaat terug tot 1918. De Vogelsang Service Group is een partner voor inspectie, revisie en reparatie van elektromotoren en pompen van alle fabrikanten. Het dienstenpakket omvat de gehele range van elektrische en mechanische reparaties. Vogelsang Service Group is gevestigd in Duitsland, maar heeft dochterondernemingen wereldwijd.

Als partner binnen het internationale netwerk van Vogelsang Service Group, kan EZN u van dienst zijn met een nóg breder dienstenpakket. Uiteraard houdt u uw vertrouwde aanspreekpunt bij EZN BV.

 

Bekijk hier onze folder

Sinds 1 augustus 2014 maakt EZN BV deel uit van Vogelsang Service Group. De geschiedenis van deze moederorganisatie gaat terug tot 1918. De Vogelsang Service Group is een partner voor inspectie, revisie en reparatie van elektromotoren en pompen van alle fabrikanten. Het dienstenpakket omvat de gehele range van elektrische en mechanische reparaties. Vogelsang Service Group is gevestigd in Duitsland, maar heeft dochterondernemingen wereldwijd.

Als partner binnen het internationale netwerk van Vogelsang Service Group, kan EZN u van dienst zijn met een nóg breder dienstenpakket. Uiteraard houdt u uw vertrouwde aanspreekpunt bij EZN BV.

Bekijk hier onze folder

 

 

Referenties